Formaat
Algemene voorwaarden

  

BESTELVOORWAARDEN

Volgens de gegevens hierboven of op keerzijde, hebben wij deze bestelbon opgemaakt onder onze verkoopsvoorwaarden. De prijzen zijn EXCLUSIEF BTW en zonder verpakking. Bij hoeveelheden onder de 50 m2 per soort en formaat wordt altijd een toeslag aangerekend volgens ons tarief. De leveringstermijn wordt door ons zo goed mogelijk bepaald, maar is voor ons niet bindend indien wij, door overmacht en/of uw betaalachterstand, niet tijdig de goederen leveren. Wij zijn dan ook gevrijwaard tegen alle hierdoor ontstane schade. Platen zijn leverbaar vanaf 10 stuks of mits extra toeslag. Verpakking van tegels, paletten en/of kisten worden aangerekend volgens tariefvoorwaarden. Teveel en/of verkeerd bestelde goederen worden niet terug genomen. Maatwerk wordt ingepakt om een transport zonder beschadiging mogelijk te maken. Deze inpakkost met een minimum die men in onze tarief terug vindt, wordt hiervoor aangerekend en is niet recupereerbaar. Alle plaatsen waar een levering dient te geschieden moeten voldoende toegankelijk zijn met onze 33 ton goederenvrachtwagen. Het lossen van de goederen wordt enkel gedaan van op de verharde weg. Alle andere extra leveringsverwachtingen, indien al mogelijk, worden tegen extra tarief gerekend. Bij bestellingen van niet voorraad goederen en van voorraad goederen met een levertijd van langer dan 4 weken, behouden wij ons het recht een voorschot te rekenen van 50 % op de waarde van de goederen. De voorschotfactuur is direct betaalbaar zonder korting. Saldo bij levering. Bestellingen van niet voorraad goederen kunnen niet meer gewijzigd of geannuleerd worden vanaf 1 week na bestelling. Gelieve aan deze bestelbon geen veranderingen meer aan te brengen. Anders hebben wij het recht deze te weigeren, zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Door ons geconfirmeerde orders worden zonder tegenbericht binnen de 5 werkdagen geacht aanvaard en bindend te zijn. Prijzen op de website onder voorbehoud van drukfouten. Bij annulatie van bestellingen wordt 30 % van de verkoopwaarde genomen en bij niet voorraadgoederen en maatwerk 100 % als schadevergoeding met een minimum van 370 €.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 • 1. Bestellingen worden als definitief beschouwd na schriftelijke bevestiging door onze firma. Er wordt uitdrukkelijk gestipuleerd dat alle aankoopvoorwaarden die in de aankoopvoorwaarden van onze klanten zouden vermeld staan, zelfs al wordt op onze factuur uitdrukkelijk naar dit bestelorder verwezen, beschouwd worden als niet aanvaard tenzij het voorwerp zou uitmaken van vooraf geschreven en bijzonder akkoord door ons ondertekend.
 • 2. Het vervoer van de koopwaar geschiedt op risico en gevaar van de koper, zelfs bij vrachtvrije verzending.
 • 3. Bij afhaling gebeurt het nazicht van de goederen voor lading van de koper en bij levering dient het nazicht gedaan te worden ten laatste bij de lossing, nadien kunnen geen klachten meer aanvaard worden.
 • 4. Alle andere klachten, bijvoorbeeld op facturen, dienen te gebeuren binnen de acht dagen vanaf factuurdatum en zullen niet meer aanvaardt worden na deze termijn.
 • 5. Elke verkoop wordt gesloten onder voorbehoud van goede referenties. Wij zijn te allen tijde, in de loop van de overeenkomst gerechtigd voldoende garantiebewijzen te vragen en te bekomen voor de goede uitvoering van de verkoop.
 • 6. Afmetingen en kleuren zijn benaderend en een afwijking wordt min of meer geduld, herzijn in vergelijking met de monsters, hetzij van de ene levering tot de andere, dit zolang ze binnen de vastgestelde normen blijven, vooropgesteld door het WTCB. Wij adviseren de tegels voor het plaatsen te mengen, teneinde de beste mogelijke kleurharmonie te bekomen. Klachten omtrent, kleurverschillen of andere gebreken worden nooit aangenomen na plaatsing van de tegels. De beoordeling van de tegels op kleur en verzoeting of andere afwerkingen dient altijd te gebeuren van op manshoogte en zonder tegenlicht.
 • 7. Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar te Oostkamp, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling op de vastgestelde datum. Elk verwijl bij betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning noodzakelijk aanleiding geven tot de opeisbaarheid van een intrest van 1 procent per begonnen maand.
 • 8. Onze agenten noch onze vertegenwoordigers zijn bevoegd betalingen in ontvangst te nemen en de aan deze personen betaalde sommen gelden niet als betaling ten opzichte van de verkoper.
 • 9. Alle inningskosten, gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen inbegrepen, zijn ten laste van de koper, conform de laatste wetgeving van de EU.
 • 10. Het in gebreke blijven van betaling op de vervaldag geeft ons het recht, zonder aanmaning of andere rechtsvormen,alle onuitgevoerde bestellingen of overeenkomsten te schorsen, zelfs mits voorafgaandelijke ingebrekestelling deze te verbreken. De verkopende praktijk behoudt zicht het recht op de eigendom van de koopwaar voor, zelfs na levering, tot op het ogenblik van de algehele betaling van de factuur. Bij verdere verwerking gaat ons eigendomsrecht over op het nieuw voorwerp tot beloop van de waarde van de erin verwerkte, door ons geleverde goederen.
 • 11. Ieder vastgesteld gebrek aan onze leveringen kan niet verder reiken dan het vervangen van de geleverde onverbruikte materialen. De te vervangen stukken blijven onze eigendom.
 • 12. Alle goederen voor terugname die in goede staat bij ons aangeleverd worden, worden slechts mits akkoord van directie voor creditnota aanvaard, dit voor 75 % van de gefactureerde verkoopprijs. Goederen die niet courant in voorraad zijn, alle granietsoorten alsook alle bewerkte stenen worden niet teruggenomen. Hoeveelheid met waarde - 250 euro netto, komen niet in aanmerking. Enkel goederen die vrij zijn van mortelresten en versnijdingen, worden na magazijncontrole, gecrediteerd. Hierdoor kan een afwijking ontstaan tussen het aantal teruggenomen stuks en het aantal in CN. De niet in CN opgenomen aantal stuks blijven nog 4 weken in ons magazijn ter beschikking staan van de klant voor ophaling. Hierna worden ze vernietigd. Elke terugname is onder alle voorbehoud. Onze chauffeur of magazijnier zijn niet bevoegd te oordelen of betreffende partij al dan niet in aanmerking kan komen van een terugname. Indien terugname wordt geweigerd, blijven de goederen 4 weken in ons magazijn ter beschikking staan nadat u schriftelijk werd ingelicht. Hierna worden ze vernietigd.
 • 13. Bij niet-betaling op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of slechte wil, zal het bedrag van de onbetaald gebleven facturen van rechtswege verhoogd worden met 15% met een minimum van 100 bij wijze van conventioneel strafbeding en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling is vereist.
 • 14. De koper wordt geacht onze verkoopsvoorwaarden te kennen en door het feit zelf van de koop wordt verondersteld dat hij deze als een integrerend bestanddeel van de overeenkomsten heeft aanvaard.
 • 15. Alle geschillen aangaande het bestaan of de uitvoering van door ons afgesloten overeenkomsten, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Brugge (België)
 • 16. Wij zijn niet verantwoordelijk voor alle gevolgen op tegels bij plaatsing op vloer verwarming of ruimten waar vorst mogelijk is.
 • 17. Tussen de klant (koper) en STONE CONSULTING NV (verkoper) wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de aansprakelijkheid op het door STONE CONSULTING NV geleverde materiaal zich beperkt tot alle bewezen defecten op haar producten, nader bepaald op de verborgen gebreken, tot een maximale termijn van 24 maanden na de leveringsdatum. Nadat de goederen langer dan 24 maanden zijn geleverd wordt geen enkele reclamatie van eender welke aard noch onderwerp van discussie en is de verkooprelatie tussen koper en verkoper voor wat deze levering betreft definitief en onherroepelijk voorbij. Bij het bewijs van schade, binnen de 24 maand, op een geleverd product, door een verborgen gebrek, is de maximale vergoeding die de koper van de verkoper zal bekomen de vervanging van het materiaal en of de gelijkgestelde waarde. Geen enkele andere bijkomende vergoeding en of gevolg schade die door deze defecte levering is ontstaan komt in aanmerking voor een vergoeding.
 • 18. Alle stukken die door ons gemaakt worden (maatwerk) worden verrekend per m2, lm of m3 en zijn zonder inbegrip van enige rand- en/of oppervlakte-afwerking. Deze afwerkingen worden in toeslag gerekend.
 • 19. Andere bijkomende verkoopsvoorwaarden, zie ons basistarief. Deze voorwaarden zijn door de handelaar steeds gekend.
 • 20. Het Belgische recht is van toepassing.